Trang chủ
 
Kết quả xổ số
 
Tin tức - Sự kiện
 
Công khai
 
Nội dung thông báo
 
Thư viện
 
Liên hệ
Giới thiệu
»  Giới thiệu chung
»  Cơ cấu tổ chức
»  Định hướng phát triển
»  Thành tích đạt được
»  Hoạt động đại lý
»  Đơn vị trực thuộc
Quy định Công ty
Quy định trả thưởng
»  Thể lệ quay số mở thưởng
»  Điều kiện trả thưởng
»  Thời hạn trả thưởng
»  Thủ tục trả thưởng
Tin tức - Sự kiện
»  Hoạt động Công ty
»  Hoạt động Đảng bộ
»  Hoạt động Chi đoàn
»  Hoạt động Công đoàn
Văn bản mới
»  Luật
»  Nghị định
»  Thông tư
Thống kê truy cập
1.007.772 lượt truy cập
7 đang trực tuyến

STT

NỘI DUNG CÔNG KHAI

1

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre năm 2017

2

Báo cáo số 89/BC-XSKT ngày 16 tháng 4 năm 2015 về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2014
3

Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014

4

Báo cáo kiểm toán năm 2014

5

Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2015 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bên Tre

6

Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2013 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre

7

Báo cáo kiểm toán năm 2013

8

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013

9

Báo cáo số 69/BC-XSKT ngày 01 tháng 4 năm 2014 về việc Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2013 

10

Công văn số 1800/UBND-KTN ngày 24 tháng 4 năm 2014 về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao năm 2013 đối với viên chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre 

11

Báo cáo số 21/XSKT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre về việc Xác định quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý năm 2013

12

Báo cáo số 22/XSKT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre về việc Xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2013

13

Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2014 đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre 

14

Công văn số 839/UBND-KTN ngày 26 tháng 02 năm 2015 về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao năm 2014 đối với viên chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre  

15

Báo cáo số 17/XSKT ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre về việc Xác định quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý năm 2014 

16

Báo cáo số 18/XSKT ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre về việc Xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2014  

17

Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre 

18

Kế hoạch số 53/KH-XSKT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 

19

Báo cáo số 160/BC-XSKT ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre về Tình hình hoạt động năm 2014 

20

Công văn số 1676/UBND-KTN ngày 11/4/2016 về việc tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của các DNNN do tỉnh quản lý

 21

 Báo cáo số 143/BC-XSKT ngày 19/5/2016 về chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

22Công văn số 215/XSKT-KTTK ngày 24/5/2016 điều chỉnh số liệu trong báo cáo số 143/BC-XSKT ngày 19/5/2016 về chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016
 23Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
24Báo cáo số 241/BC-XSKT ngày 17/6/2016 về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015
25Kế hoạch số 87/KH-XSKT ngày 30/3/2017 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
26Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về giao kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017 đối với doanh nghiệp nhà nước
27Báo cáo số 170/BC-XSKT ngày 19/6/2017 về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
28Báo cáo số 171/BC-XSKT ngày 19/6/2017 về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2014-2016
29Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
30Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017
31Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của người quản lý
32Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015-2017 (Năm báo cáo 2018)
33Báo cao thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017
34Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
35Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của người quản lý
36Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018
37Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2018
38Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 (Năm báo cáo 2019)
39Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018
40Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019
41Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
42Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2019
43Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
44Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm 2017-2019 (Năm báo cáo 2020)
45Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019
46Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
Thông tin liên hệ

TRỤ SỞ CHÍNH
BẾN TRE
TEL: (0275) 3829422
FAX: (0275) 3825165
====================
                                         VPĐD TẠI TP.HCM
  TEL: (028) 38 555 029
 FAX: (028) 38 546 036
====================
   VPĐD TẠI TP.CẦN THƠ
  TEL: (0292) 3768 858
 FAX: (0292) 3768 858

Hỗ trợ trực tuyến
Tin - Bài mới nhất
Website liên kết